Ggz-kwaliteitsstatuut Centrum de Rond

1) Gegevens praktijk

Edit

naam praktijk: Centrum de Rond; regiebehandelaar: J.C.M. de Rond praktijkadres: R. Schumanstraat 2, 9728 SK Groningen
t: 050-5259195; e: info@centrumderond.nl; w: www.centrumderond.nl
kvk: 02070660
big-registraties: 19042905816 en 89042905825
kwalificaties: supervisor en leertherapeut VGCt basisopleiding: klinische psychologie Rijksuniversiteit Groningen
agb-codes: praktijk 94002154 / persoonlijk 94001458

2) Werkzaam in

Edit

generalistische en specialistische GGZ

3) Aandachtsgebieden

Edit

leeftijden: volwassenen en ouderen.
werkvormen: individueel, paren en groepen.
contra-indicaties: verslavingen en psychotische beelden.
specialisaties: EMDR, trauma, angst, depressie, en burnout.

4) Samenstelling van de praktijk:

Edit

in deze praktijk is alleen de praktijkhouder mevr. J.C.M. de Rond werkzaam.

5) Professioneel netwerk

Edit

a) Vanuit deze praktijk wordt waar zinvol samengewerkt met huisartsen, collega-psychologen/psychotherapeuten, verpleegkundig specialisten, praktijkondersteuners bij de huisarts, ggz-instellingen, ziekenhuizen.

b) Er is in de loop der jaren een goede samenwerking ontstaan met de poli psychiatrie van het Martiniziekenhuis, Groningen. Psychotherapieën hebben soms medicamenteuze ondersteuning nodig om verder te komen. Ook voor nadere indicatiestelling ADHD of ADD kan ik bij hen terecht.

c) Bij complexe traumata verwijs ik naar het TRTC in Assen of Leeuwarden. Omdat ik bij de GGZ Drenthe gewerkt heb met complexe traumata, kan ik gericht indicatie stellen en verwijzen. Bij problemen met kinderen van cliënten verwijs ik naar de afdeling Jeugd van Lentis en ook wel naar Polyzoom in Eelde. Bij vermoeden van autisme verwijs ik cliënten naar een gespecialiseerde instelling, dat kan zijn Lentis, maar ook Inter-Psy. Er zijn een aantal huisartspraktijken wiens cliëntenbestand past bij de doelgroep voor mijn praktijk: bv huisartsenpraktijk Lemminkkainen en huisartspraktijk van Tuijl.

d) Buiten de openingstijden kunnen cliënten bij mij terecht met vragen via de email. Bij crisis kan de cliënt terecht bij de eigen huisarts of op de huisartsenpost. Wanneer in een lopende behandeling crisis wordt voorzien, wordt een adequaat crisisplan opgesteld en worden daarover afspraken gemaakt: met de cliënt, soms ook met het systeem of met de huisarts.

e) Geen specifieke afspraken, die afspraken kunnen in voorkomende gevallen over die casus gemaakt worden.

6) Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg

Edit

Centrum de Rond heeft contracten met alle verzekeraars.

7) Behandeltarieven

Edit

cliënt wordt bij aanmelding geïnformeerd over de kosten van de behandeling; ook in het behandelplan worden de kosten voor de cliënt benoemd; de tarieven voor consulten en workshops zijn gepubliceerd op de website; de tarieven voor no-show en annulering worden beschreven in de voorwaarden.

8) Kwaliteitseisen

Edit

J.C.M. de Rond voldoet aan de volgende kwaliteitseisen: intervisie, visitatie, bij- en nascholing, registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden, beroepscode van beroepsvereniging NVP.

9) Klachten- en geschillenregeling

Edit

voor de psychotherapie-activiteiten geldt voor Centrum de Rond de NVP klachtenregeling. Voor consulten en workshops de KTNO klachtenregeling.Bij geschillen over mijn behandelingen kunnen mijn cliënten terecht bij de in deze regelingen genoemde instanties/adressen. Uiteraard probeert ik er eerst samen met mijn client uit te komen.

10) Regeling bij vakantie en calamiteiten

Edit

cliënten kunnen bij vakantie en ziekte terecht bij mijn intervisiegenoten mevr. J. Boersma, mevr. P. Doornbos en mevr. E.V. de Bruin; bij calamiteiten bij mevr. E.V. de Bruin, zij heeft het praktijktestament.

11) Wachttijd voor intake en behandeling

Edit

op de website en op het aanmeldingsformulier worden toekomstige cliënten geïnformeerd over de op dat moment geldende wachttijden; bij een oplopende wachttijd wordt een aanmeldstop in gesteld; hiervan wordt melding gemaakt op website en voicemail.

12) Aanmelding en intake

Edit

Cliënten kunnen zich aanmelden via het aanmeldformulier op de website, telefonisch of per email. Nog dezelfde werkdag of een dag later neemt mevr. de Rond contact op voor nader overleg. Na acceptatie van de aanmelding verzamelt mevr. de Rond de benodigde gegevens (verwijzing huisarts, beginmetingen). Zodra er ruimte vrijkomt krijgt de cliënt een oproep via de mail voor een eerste intakegesprek. Er is geen wachttijd na de intake. Per sessie worden nieuwe afspraken gemaakt. Als er geen passende behandeling geboden kan worden door Centrum de Rond, wordt de cliënt – als hij/zij daar toestemming voor geeft – terugverwezen naar de huisarts of geattendeerd op andere behandelmogelijkheden.

13) Diagnostiek

Edit

mevr. de Rond stelt de diagnoses, heeft daarvoor de volgende kwalificaties: 9402/9405: psychotherapeut klinisch psycholoog; mocht mevr. de Rond van mening zijn dat er aanvullende diagnostiek nodig is, dan zijn er meerdere mogelijkheden:

  • overleg in een van haar twee intervisiegroepen
  • toetsing bij twee collega’s (geanonimiseerd verslag)
  • verwijzing naar specialisten zoals de psychiaters van het Martiniziekenhuis, de psychiaters van de poli bi-polair van het UCP, psychiaters bij Inter-Psy en bij PolyZoom.

14) Behandeling

Edit

mevr. de Rond stelt in samenspraak met de cliënt een behandelplan op. Cliënt krijgt dit behandelplan schriftelijk mee. Een ondertekende scan komt in het epd. Zij is steeds het aanspreekpunt voor de cliënt, cliënten kunnen haar bij vragen tussendoor altijd mailen. Dit is bekend bij de cliënten. Een samenvatting van het behandelplan gaat (als de cliënt daar toestemming voor geeft) naar de huisarts. In het eerste gesprek met de cliënt legt ze haar werkwijze uit: 2 indicatiegesprekken, daarna bespreking, opstelling en accordering van het behandelplan; daarnaast de behandel-voorwaarden en bespreking van het werken met metingen. De voortgang wordt gemonitord met metingen. Het extenzo-epd bevat hiertoe een speciale module. Zodoende worden de ingevulde metingen automatisch zichtbaar in het epd en kunnen tijdens de daaropvolgende sessie gedeeld worden met de cliënt . De tevredenheid van cliënt wordt regelmatig besproken. Aan het eind kan die gemeten worden met de speciale ggz-thermometer.

15) Nazorg

Edit

naderende afsluiting wordt tijdig besproken, eventuele vervolgmogelijkheden worden voorgelegd; wanneer de cliënt daar toestemming voor heeft gegeven, krijgt de huisarts een bericht van afsluiting waarin ook het bereikte resultaat wordt benoemd en het eventuele vervolgadvies of advies over een geschikte indicatie bij terugval.

16) Omgang met cliënt gegevens

Edit

in het behandelplan kan de cliënt aangeven wel of niet akkoord te gaan met delen van informatie met huisarts en waar gevraagd met keurings- en bedrijfsartsen; informatie naar keurings- en bedrijfsartsen wordt altijd voor besproken met cliënt zelf; cliënt kan in een privacyverklaring aangeven dat de diagnose niet gedeeld mag worden met de verzekeraar. Wanneer er situaties zijn waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken zou kunnen worden, worden

  • de daartoe geldende richtlijnen voor de beroepsgroep gebruikt, waaronder
  • de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld,
  • het stappenplan materiële controle,
  • en het controleplan van de verzekeraar.


Tot slot werkt Centrum de Rond vanaf mei 2018 volgens het privacy-statuut zoals gepubliceerd op de website in de footer.