Gggz-kwaliteitsstatuut Centrum de Rond

1) Gegevens praktijk

Naam Praktijk: Centrum de Rond; regiebehandelaar: mevr. J.C.M. de Rond Praktijkadres: R. Schumanstraat 2, 9728 SK Groningen
t: 050-5259195; e: info@centrumderond.nl; w: www.centrumderond.nl
KVK: 02070660
BIG-registraties: 19042905816 en 89042905825
Kwalificaties: supervisor en leertherapeut Gedrags- en Cognitieve Therapie
Basisopleiding: klinische psychologie Rijksuniversiteit Groningen
Agb-codes: praktijk 94(0)02154 / persoonlijk 94001458

2) Werkzaam in

Generalistische en Specialistische GGZ

3) Aandachtsgebieden

Leeftijden: volwassenen en ouderen.
Werkvormen: individueel, paren en groepen.
Contra-indicaties: verslavingen en psychotische beelden.
Specialisaties: EMDR en traumabehandeling, angsten en depressies, burnout.

4) Samenstelling van de praktijk:

In deze praktijk is alleen de praktijkhouder mevr. J.C.M. de Rond werkzaam.

5) Professioneel netwerk

a) Vanuit deze praktijk wordt waar zinvol samengewerkt met huisartsen, collega-psychologen/psychotherapeuten, verpleegkundig specialisten, praktijkondersteuners bij de huisarts, ggz-instellingen, ziekenhuizen.

b) Er is in de loop der jaren (de praktijk bestaat sinds 2000) een goede samenwerking ontstaan met de psychiaters van de poli psychiatrie van het Martiniziekenhuis in Groningen. Psychotherapieën hebben soms medicamenteuze ondersteuning nodig om verder te kunnen komen. In die gevallen verwijs ik naar hen. Ook voor nadere indicatiestelling ADHD of ADD kan ik bij hen terecht.

c) Bij complexe traumata verwijs ik naar het TRTC in Assen of Leeuwarden. Omdat ik zelf bij de GGZ Drenthe gewerkt heb met complexe traumata, kan ik gericht indicatie stellen en verwijzing. Bij problemen met de kinderen van cliënten verwijs ik naar de afdeling Jeugd van Lentis en ook wel naar Polyzoom in Eelde. Bij vermoeden van autisme verwijs ik cliënten naar de gespecialiseerde instelling, dat kan zijn Lentis, maar ook Inter-Psy. Er zijn een aantal huisartspraktijken wiens cliënten bestand past bij de doelgroep voor mijn praktijk: huisartsenpraktijk Lemminkkainen en huisartspraktijk van Tuijl.

d) Buiten de openingstijden kunnen cliënten bij mij terecht met vragen via de email. Bij crisis kan de cliënt terecht bij de eigen huisarts of op de huisartsenpost. Wanneer er een beroep op mij gedaan wordt in een dergelijke situatie gepaste ondersteuning geboden. Wanneer in een lopende behandeling crisis wordt voorzien, wordt een adequaat plan opgesteld en worden daarover afspraken gemaakt: met de cliënt, soms ook met het systeem of met de huisarts.

e) Geen specifieke afspraken, die afspraken kunnen in voorkomende gevallen over die casus gemaakt worden.

6) Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg

Centrum de Rond heeft contracten met alle verzekeraars.

7) Behandeltarieven

Cliënt wordt bij aanmelding geïnformeerd over de kosten van de behandeling.
Ook in het behandelplan worden de kosten voor de cliënt uitgelegd.
De tarieven voor consulten en workshops zijn gepubliceerd op de website.
De tarieven voor no-show en annulering worden bij aanmelding beschreven bij de voorwaarden.

8) Kwaliteitseisen

J.C.M. de Rond voldoet aan de volgende kwaliteitseisen: intervisie, visitatie, bij- en nascholing, registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden, beroepscode van beroepsvereniging NVP.

9) Klachten- en geschillenregeling

Voor de psychotherapie-activiteiten geldt voor Centrum de Rond de klachtenregeling van de NVP. Voor consulten en workshops de klachtenregeling van KTNO. Bij geschillen over mijn behandelingen kunnen mijn cliënten terecht bij de in deze regelingen genoemde instanties/adressen.
Uiteraard probeert ik er eerst samen met mijn client uit te komen.

10) Regeling bij vakantie en calamiteiten

Cliënten kunnen tijdens mijn vakantie en ziekte terecht, indien nodig en geïndiceerd, terecht bij mijn intervisiegenoten mevr. J. Boersma
en mevr. P. Doornbos en ook bij mevr. E.V. de Bruin.
Er is een praktijktestament opgemaakt voor calamiteiten.
Dat is bekend bij mevr. E.V. de Bruin.

11) Wachttijd voor intake en behandeling

Op de website en op de aanmeldingsformulieren worden toekomstige cliënten geïnformeerd over de op dat moment geldende wachttijden. Bij een oplopende wachttijd wordt een aanmeldstop in gesteld. Hiervan wordt melding gemaakt op de website en op de voicemail.

12) Aanmelding en intake

Cliënten kunnen zich aanmelden via het aanmeldformulier op de website, telefonisch of per email. Nog dezelfde werkdag of een dag later neemt mevr. J.C.M. de Rond contact op voor nader overleg. Na acceptatie van de aanmelding verzamelt mevr. de Rond de benodigde gegevens (verwijzing huisarts, beginmetingen). Zodra er ruimte vrijkomt krijgt de cliënt een oproep via de mail voor een eerste intakegesprek. Daarna loopt het proces meteen door. Per sessie worden nieuwe afspraken gemaakt. Als er geen passende behandeling geboden kan worden door Centrum de Rond, wordt de cliënt – als hij/zij daar toestemming voor geeft – terugverwezen naar de huisarts of geattendeerd op andere behandelmogelijkheden.

13) Diagnostiek

J.C.M. de Rond stelt de diagnose, heeft daarvoor de volgende kwalificaties: 9402/9405: psychotherapeut klinisch psycholoog. Mocht mevr. J.C.M. de Rond van mening zijn dat er aanvullende diagnostiek nodig is zijn er meerdere mogelijkheden:

  • Overleg in een van haar twee intervisiegroepen
  • Toetsing bij twee collega’s (geanonimiseerd verslag wordt gedeeld)
  • Verwijzing naar specialisten zoals de psychiaters van het Martiniziekenhuis, de psychiaters van de poli bi-polair van het UCP, psychiaters bij Inter-Psy en bij PolyZoom.

14) Behandeling

Mevr. J.C.M. de Rond stelt in samenspraak met cliënt het behandelplan op. Client krijgt dit behandelplan schriftelijk mee en een ondertekend en gescand exemplaar komt in het epd. Zij is steeds het aanspreekpunt voor cliënt, cliënten kunnen haar bij vragen tussendoor altijd mailen. Dit is bekend bij de cliënten. Een samenvatting van dit behandelplan gaat (als de cliënt daar toestemming voor geeft) naar de huisarts. In het eerste gesprek met de cliënt leg ik mijn werkwijze uit: 2 indicatiegesprekken, daarna bespreken, opstellen en accorderen behandelplan en voorwaarden en werken met metingen. De voortgang wordt gemonitord waar zinvol met metingen. Het Extenzo-EPD bevat hiertoe een speciale module, zodoende worden ook de metingen automatisch zichtbaar in het epd en kunnen gedeeld worden met de cliënt tijdens de daaropvolgende sessie. De tevredenheid van cliënt wordt regelmatig besproken. Aan het eind kan die gemeten worden met de speciale GGZ-thermometer.

15) Nazorg

Bij naderende afsluiting wordt dat tijdig aangekondigd en worden ook eventuele vervolgmogelijkheden voorgelegd. Centrum de Rond biedt vroegere cliënten de mogelijkheid in de toekomst een afspraak te maken voor een eenmalig vervolgconsult onder de noemer coaching, ook als er geen sprake meer is van een DSM-toestandsbeeld. Wanneer de cliënt daar toestemming voor heeft gegeven, krijgt de huisarts een bericht van afsluiting waarin ook het bereikte resultaat wordt benoemd en een eventueel vervolgadvies of advies wat een geschikte indicatie zou zijn bij terugval.

16) Omgang met cliënt gegevens

In het behandelplan kan de cliënt aangeven wel of niet akkoord te gaan met delen van informatie met huisarts en waar gevraagd met keurings- en bedrijfsartsen. Informatie naar keurings- en bedrijfsartsen wordt altijd voor besproken met cliënt zelf. Client kan met een privacyverklaring aangeven dat de diagnose niet gedeeld mag worden met de verzekeraar. Wanneer er situaties zijn waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken zou kunnen worden, worden

  • de daartoe geldende richtlijnen voor de beroepsgroep gebruikt, waaronder
  • de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld,
  • het stappenplan materiele controle
  • en het controleplan van de verzekeraar.

Tot slot werkt Centrum de Rond vanaf mei 2018 volgens het privacy statuut zoals gepubliceerd op deze website in de footer.